Техник тадқиқотлар журнали

“Техника фанлари” электрон журнали (www.tadqiqot.uz/tech) — техника фанларининг ривожланишига хизмат қилади. Журналнинг ихтисослашуви – техника фанлари. Электрон журнал уч ойда бир марта эълон қилинади. Электрон журнал саҳифаларида миллий ва хорижий муаллифларнинг замонавий техника фани ютуқлари, инновацион ғоялари ва истиқболлари борасида илмий мақолалари эълон қилинади.

Бош мухаррир

Юсупбеков Нодирбек Рустамбекович – Техника-фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон РФА академиги: E-mail. dodabek@mail.ru (05.01.08-Технологик жараёнлар ва ишлаб чиқаришни автоматлаштириш ва бошқариш)

Игамбердиев Хусан Закирович – Техника-фанлари доктори, профессор, ЎзРФА академиги: E-mail. ihz.tstu@gmail.com (05.01.08-Технологик жараёнлар ва ишлаб чиқаришни автоматлаштириш ва бошқариш )

Мардонов Ботир – техника  фанлари доктори, профессор, «Табий толаларни дастлабки ишлаш технологияси» кафедра профессори.

Исматуллаев Патхулла Рахматович – Техника-фанлари доктори, профессор. E-mail. iprtstu@mail.ru (05.01.06- Хисоблаш техникаси ва бошқарув тизимларининг элементлари ва қурилмалари).

Рахмонов Анвар Тожибоевич – Техника-фанлари доктори, профессор.

 E-mail. Prof.Rahmonov@mail.ru (01.04.10-Яримўтказгичлар физикаси)

Хакимов Шеркул Шергозиевич – техника  фанлари доктори, доцент, «Технологик машиналар ва жиҳозлар» кафедра доценти

Шин Илларион Георгиевич – техника  фанлари доктори, доцент, «Машинашунослик ва сервис хизмати» кафедра профессори

Джураев Анвар – техника  фанлари доктори, профессор, «Машинашунослик ва сервис хизмати» кафедра профессори

Хамраева Сановар Атоевна – техника  фанлари доктори, профессор, Магистратура бўлими бошлиғи

Нигматова Фотима Усмановна – техника  фанлари доктори, профессор, «Тикув буюмларини конструкциялаш ва технологияси» кафедра профессори

Ташпулатов Салих Шукурович – техника  фанлари доктори, профессор, «Костюм дизайни» кафедра профессори

Набиева Ирода Абдусаматовна – техника  фанлари доктори, профессор, «Кимёвий технология» кафедраси мудири

Худайбердиева Дильфуза Бахрамовна – техника  фанлари доктори, профессор, «Кимёвий технология» кафедраси профессори

Бабаханова Халима Абишевна – техника  фанлари доктори, доцент, «Матбаа ва қадоқлаш жараёнлари технологияси» кафедраси профессори

Рафиков Адхам Салимович – профессор, «Кимё» кафедраси мудири

Ахмедов Жахонгир Адхамович – техника  фанлари доктори, доцент, «Ипак ва йигириш технологияси» кафедра доценти

Юлдашев Уришбой – Техника фанлари доктори

Усманкулов Алишер Қодирқулович – Техника фанлари доктори

Абдуназаров Жамшид Нурмухаматович  – Техника фанлари номзоди

Почужевский Олег Дмитриевич – кандидат технических наук, доцент по кафедре «Подъемно-транспортные машины», работаю доцентом кафедры «Автомобильный транспорт» Криворожского национального университета (Украина, г. Кривой Рог).

Нурқулов Файзулла Нурмуминович – техника фанлар доктори

Полвонов Омонжон Хусанбой ўғлиИслом Каримов номидаги Тошкент давлат техника университети Қўқон филиали ассистенти.
Email:
omonjon1201@mail.ru

Тошпулатов Исломжон Адилжон ўғлиИслом Каримов номидаги Тошкент давлат техника университети Қўқон филиали ассистенти

Аббазов Илхом Запирович – техника фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD), Жиззах политехника институти «Енгил саноат технологиялари » кафедра доценти Email. ilhom.abbazov.86@mail.ru (05.06.02 – Тўқимачилик материаллари технологияси ва хомашёга  дастлабки ишлов бериш)

Шаумаров Саид Санатович – Тошкент давлат транспорт университети илмий ишлар ва инновациялар буйича проректор, профессор в.б., 05.09.05 – “Қурилиш материаллари ва буюмлари” ва 05.09.01 – “Қурилиш конструкциялари, бино ва иншоотлар” ихтисосликлари бўйича техника фанлари доктори.
Email: shoumarovss@gmail.com

Шаумаров Саид Санатович – т.ф.д., доцент.

ЖУРНАЛГА МАҚОЛАНИ ТАҚДИМ ЭТИШ ШАРТЛАРИ

«JOURNAL OF TECHNICAL SCIENCES» илмий электрон журналига тақдим этиладиган илмий мақолаларга қўйиладиган асосий талаблар жаҳон андозалари ҳамда Ўзбекистон Республикасида амал қилаётган PhD тадқиқотлари тизимидаги андозалардан келиб чиқади.

 1. Муаллиф (ёки муаллифлар) томонидан тақдим этилаётган илмий мақола мавзуси “Journal of Technical Sciences” илмий электрон журналининг рукнига мос келиши шарт.
 2. Мақола халқаро андозалар талаб доирасидаги қйидаги талабларга жавоб бериши лозим:
 • Мақола мавзуси (Title)
 • Мақола муаллиф(лар)и тўғрисида маълумот (information about the author)
 • Мақола аннотацияси (Abstract)
 • Калит сўзлар (Key words)
 • Кириш (Introduction)
 • Мавзуга оид адабиётлар таҳлили (Literature review)
 • Тадқиқот методологияси (Research methodology)
 • Таҳлил ва натижалар(Analysis and results)
 • Хулоса ва таклифлар (Conclusion/Recommendations)
 • Фойдаланилган адабиётлар рўйҳати (References)

Мақолалар ўзбек, рус, ёки инглиз тилларида тақдим этилиши мумкин.

Юборилган мақолаларни барчаси “Антиплагиат” тизимида текширилади

Журналда қуйидаги асосий йўналишлар бўйича илмий мақолалар эълон қилинади:

 • Математика.
 • Электротехника.
 • Компютер муҳандислиги.
 • Электрон муҳандислик.
 • Оптик муҳандислик.
 • Энергетика.
 • Машинасозлик.
 • Акустик муҳандислик.
 • Ишлаб чиқариш муҳандислиги.
 • Иссиқлик муҳандислиги.
 • Автомобил муҳандислиги.
 • Аерокосмик муҳандислик.
 • Қишлоқ ҳўжалик муҳандислиги.
 • Озиқ овқат муҳандислиги.
 • Бошқарув тизимлари/робототехника.
 • Комрютерда Чизмалар ва Дизайн.
 • Графика.
 • Нанотеҳнологиялар.

Мақолани расмийлаштиришга қўйилган талаблар:

 • Матн – Microsoft Word–2003.
 • Формат – А4.
 • Матннинг икки ёнидан қолдириладиган ўлчам – 2 см.
 • Шрифт – Times New Roman.
 • Мақола матни шрифтининг катталиги – 14.
 • Қаторлар оралиғи (интервал) – 1,15.
 • Хат боши (абзас) – 1,25.
 • Муаллифнинг исми, фамиляси, отасининг исми, иш жойи (ўқиш жойи), лавозими, электрон почта манзили ҳақидаги маълумот мақола юқори қисмининг ўнг тарафига кичик ҳарфларда, ўзбек, рус, инглиз тилларида, курсив (Шрифтнинг катталиги – 14. Қаторлар оралиғи (интервал) – 1) билан ёзилади.
 • Мақоланинг номи ўзбек, рус, инглиз тилларида (Шрифтнинг катталиги – 14) – босма ҳарфларда марказда қўйилади.
 • Қисқача аннотатсия ўзбек, рус, инглиз тилларида (Шрифтнинг катталиги – 12. Қаторлар оралиғи (интервал) – 1) ёзилиши лозим. Сўзлар сони 60-80 тани ташкил этиши мақсадга мувофиқ бўлади.
 • Калит сўзлар – (6 – 10 тадан кам бўлмаган) уч тилда ўзбек, рус, инглиз тилларида берилади.
 • Матндаги ҳаволалар қуйидаги тартибда шакллантирилади; [1] ёки [2, C.170] ёки [3, C.132, 185, 193].
 • Фойдаланилган адабиётлат рўйҳати алифбо тартибида (Times New Roman; 12 шрифт; 1.0 интервал) кўрсатилиши лозим.

Мақолалар тақриздан ўтказилади. Мақолалар   www.tadqiqot.uz сайти орқали ёки электрон почта орқали   info@tadqiqot.uz  электрон манзилига юборилади.