Ўтмишга назар журнали

“Ўтмишга назар журнали” электрон журнали (www.tadqiqot.uz/jurnallar/hist) — Тарих фанининг ривожланишига хизмат қилади. Журналнинг ихтисослашуви – тарих фанлари. Электрон журнал уч ойда бир марта эълон қилинади. Электрон журнал саҳифаларида миллий ва хорижий муаллифларнинг тарих фани концептуал асослари ва истиқболлари борасида илмий мақолалари эълон қилинади.

Бош мухаррир

Муртазаева Рахбар Хамидовна – тарих фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон Миллий Университети

Бош муҳаррир ўринбосари

Джураева Нилуфар Далибаевна – тарих фанлари номзоди, доцент, Ўзбекистон Жаҳон Тиллари Университети

Таҳририй нашр ҳайъати

Кебадзе Мадонна – Доктор исторических наук,Телавский государственный университет (Грузия) 

Бурдиашвили Майя – Доктор исторических наук,Телавский государственный университет (Грузия) 

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич – тарих фанлари доктори, профессор, академик, Ўзбекистон Миллий Университети

Иноятов Сулаймон Иноятович – Бухоро давлат университети миллий ғоя, маънавият асослари ва ҳуқуқ таълими кафедраси профессори

Бобожонова Дилором Бобожонова – тарих фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон Жаҳон Тиллари Университети

Зияева Доно Ҳамидовна – тарих фанлари доктори, профессор, ЎзР ФА Тарих институти 

Агзамова Гулчеҳра Азизовна – тарих фанлари доктори, профессор, ЎзР ФА Тарих институти 

Аширов Адҳам  Азимбаевич – тарих фанлари доктори, профессор, ЎзР ФА Тарих институти 

Эргашева Юлдуз Алимовна – Қарши муҳандислик-иқтисодиёт институти Ўзбекистон тарихи кафедраси мудири, тарих фанлари доктори, профессор

Ишанходжаева Замира Райимовна – тарих фанлари доктори, профессор в.б., Ўзбекистон Миллий Университети

Халикова Раҳбар Эргашевна – тарих фанлари доктори, профессор, Тошкент давлат техника университети

Кобзева Ольга Петровна – тарих фанлари доктори, профессор в.б., Ўзбекистон Миллий университети

Ерметов Аваз Абдуллаевич – тарих фанлари номзоди, доцент, Ўзбекистон Миллий Университети

Хаитов Шадмон Ахмадович – Бухоро давлат университети жаҳон тарихи кафедраси доценти

Одилов Аброр Анварович – тарих фанлари номзоди, доцент, Ўзбекистон Миллий университети

Теймураз Ахалмосулишвили – тарих фанлари номзоди

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна – Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети  Ўзбекистон тарихи кафедраси доценти, тарих фанлари номзоди

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна – Нукус давлат педагогика институти Ижтимоий фанлар кафедраси мудири, доцент, тарих фанлари доктори

Саипова Камола Давляталиевна – тарих фанлари номзоди, доцент, Ўзбекистон Миллий Университети

Толипов  Файзулла Саидович – Тошкент  Давлат техника университети Фалсафа ва миллий ғоя кафедраси доценти.

Толибоева Нодира Одилжоновна – Техник муҳаррир. Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети  Ўзбекистон тарихи кафедраси катта ўқитувчиси

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна – тарих фанлари доктори, Тошкент Кимё – Технология Институтида

Техник мухаррир

Базарова Муслима Махмудовнаa – Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети Ўзбекистон тарихи кафедраси ўқитувчиси

Тухтабеков Козимбек Азимбекович – Ўзбекистон Милий университети “Ўзбекистон тарихи” кафедраси доценти.

ЖУРНАЛГА МАҚОЛАНИ ТАҚДИМ ЭТИШ ШАРТЛАРИ

 1. Муаллиф (ёки муаллифлар) томонидан тақдим этилаётган илмий мақола мавзуси тарих фанининг долзарб мавзуларидан бири бўлиши лозим.
 2. Мақола халқаро андозалар талаб доирасидаги қуйидаги талабларга жавоб бериши лозим:
 • Мақола мавзуси (Title)
 • Мақола муаллиф(лар)и тўғрисида маълумот (information about the author)
 • Мақола аннотацияси (Abstract)
 • Калит сўзлар (Key words)
 • Кириш (Introduction)
 • Мавзуга оид адабиётлар таҳлили (Literature review)
 • Тадқиқот методологияси (Research methodology)
 • Таҳлил ва натижалар(Analysis and results)
 • Хулоса ва таклифлар (Conclusion/Recommendations)
 • Фойдаланилган адабиётлар рўйҳати (References)

Мақолалар ўзбек, рус, ёки инглиз тилларида тақдим этилиши мумкин.

Юборилган мақолаларни барчаси “Антиплагиат” тизимида текширилади (56% дам кам бўлмаслиги шарт).

Журналда қуйидаги асосий йўналишлар бўйича илмий мақолалар эълон қилинади:

 • Тарих методологияси. Ўзбекистонда замонавий тарих тадқиқотлари
 • Энг қадимги ва қадимги даврда Ўрта Осиё
 • Ўзбекистон ҳудудида давлатчиликнинг шаклланиши ва дастлабки тараққиёт босқичлари
 • Ўрта асрларда Ўрта Осиёдаги ижтимоий-иқтисодий, сиёсий ва маданий ҳаёт
 • Россия империяси ва советлар ҳукмронлиги даврида ўзбекистон
 • Ўзбекистоннинг энг янги тарихи

Мақолани расмийлаштиришга қўйилган талаблар:

 • Матн – Microsoft Word-2003.
 • Формат – А4.
 • Матннинг икки ёнидан қолдириладиган ўлчам – 2 см.
 • Шрифт – Times New Roman.
 • Мақола матни шрифтининг катталиги – 14.
 • Қаторлар оралиғи (интервал) – 1,15.
 • Хат боши (абзас) – 1,25.
 • Муаллифнинг исми, фамиляси, отасининг исми, иш жойи (ўқиш жойи), лавозими, электрон почта манзили ҳақидаги маълумот мақола юқори қисмининг ўнг тарафига кичик ҳарфларда, ўзбек, рус, инглиз тилларида, курсив (Шрифтнинг катталиги – 14. Қаторлар оралиғи (интервал) – 1) билан ёзилади.
 • Мақоланинг номи ўзбек, рус, инглиз тилларида (Шрифтнинг катталиги – 14) – босма ҳарфларда марказда қўйилади.
 • Қисқача аннотатсия ўзбек, рус, инглиз тилларида (Шрифтнинг катталиги – 12. Қаторлар оралиғи (интервал) – 1) ёзилиши лозим. Сўзлар сони 60-80 тани ташкил этиши мақсадга мувофиқ бўлади.
 • Калит сўзлар – (6 – 10 тадан кам бўлмаган) уч тилда ўзбек, рус, инглиз тилларида берилади.
 • Матндаги ҳаволалар қуйидаги тартибда шакллантирилади; [1] ёки [2, C.170] ёки [3, C.132, 185, 193].
 • Фойдаланилган адабиётлат рўйҳати алифбо тартибида (Times New Roman; 12 шрифт; 1.0 интервал) кўрсатилиши лозим.

Мақолалар тақриздан ўтказилади. Мақолалар   www.tadqiqot.uz сайти орқали ёки электрон почта орқали   info@tadqiqot.uz  электрон манзилига юборилади.

Архив